Jaunumi

Atpakaļ
2020-06-10 I.Kraskeviča

VESELĪBAS INSPEKCIJAS ATZINUMS BŪS VAJADZĪGS ARĪ ĀRA NOMETNĒM!

Pamatojoties uz MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 366 “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”” prasībām un  MK 09.06.2020. noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 4.punktu, lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami šādi pamatprincipi: informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzībai.

  • Noteikumu grozījumi nosaka, ka līdz 2020. gada 31. decembrim Veselības inspekcijas atzinums ir nepieciešams arī nometnei ārpus telpām un nometnei telpās un ārpus telpām par nometnes darbību ārpus telpām. VISC informē, ka nepieciešamo atzinumu var iesniegt Veselības inspekcijai no mūsu mājas lapas www.nometnes.gov.lv, pievienojot visus nepieciešamos pielikumus ( ja attiecināms).
  •  Līdz 2020.gada 31.decembrim ģimenes ārsta izziņa ir nepieciešama dalībai visās nometnēs, visiem dalībniekiem (tajā skaitā dalībniekiem, kuru veselības aprūpes tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā) un tai ir jābūt izsniegtai ne vēlāk kā septiņas dienas pirms nometnes darbības uzsākšanas.

Grozījumi stājas spēkā no 2020.gada 10.jūnija.

https://likumi.lv/ta/id/315311-grozijumi-ministru-kabineta-2009-gada-1-septembra-noteikumos-nr-981-bernu-nometnu-organizesanas-un-darbibas-kartiba 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai